C3 Urban Park.

Vizela, Braga, Portugal.

C3 Urban Park.
C3 Urban Park.
C3 Urban Park.
C3 Urban Park.